NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA REALIZACJĘ OPERACJI TYPU „GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA” OBJĘTYCH PROW 2014-2020

Zarząd Województwa Łódzkiego ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej Informacji 

Agencja uruchomi pomoc z budżetu krajowego dla rolników, którzy w 2016 roku ponieśli wysokie straty spowodowane przez klęski żywiołowe

Rolnicy, którzy w 2016 roku ponieśli straty w uprawach w wysokości od 50 proc. do 70 proc. spowodowane następującymi klęskami żywiołowymi: suszą, gradem, huraganem, deszczem nawalnym lub ujemnymi skutkami przezimowania, będą mogli skorzystać z pomocy ARiMR oferowanej w ramach budżetu krajowego.

Wsparcie takie może być uruchomione dzięki podpisaniu 23.11.2016 r. rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.).

Więcej Informacji 

Szkolenie z zakresu wdrażania LSR

Serdecznie zapraszamy

 

Mieszkańców obszaru należącego do „Krainy Wielkiego Łuku Warty” w tym, przedsiębiorców i osoby fizyczne zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej, reprezentujące grupy defaworyzowane, opisane w rozdziale III Strategii – Diagnoza – opis obszaru i ludności LSR 2. Opis ludności –  do których zaliczamy: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni o niskich kwalifikacjach, osoby do 25 roku życia.

na

Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD, Kapania informacyjna nt. głównych założeń LSR

które odbędzie się dnia 30 Listopada  2016 r. o godz. 09:00

w Sali konferencyjnej biura LGD (ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków)

 

W programie:

 

  • Omówienie zmian w rozporządzeniu NR 1570 wprowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 Sierpnia 2016
  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji , które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR”.
  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez radę LGD (zwłaszcza kryteriów jakościowych) ogłoszenie naborów
  • Procedury naboru wniosków
  • Omówienie wniosków dla potencjalnych beneficjentów

Ze względu na ograniczona ilość miejsc osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z koordynatorami gminnymi lub z  biurem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” (ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków) do dnia 28.11.2016r.br. pod nr, telefonu 43 842 35 22 lub 531556629.

Szkolenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW na lata 2014-2020.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Dziennikarze z lokalnych redakcji prasowych z Obwodu Mikołajowskiego z wizytą w LGD

24 Października w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” gościliśmy   11 dziennikarzy reprezentujących lokalne redakcje prasowe z Obwodu Mikołajowskiego na Ukrainie. Którzy byli zachwyceni naszym regionem i byli zainteresowani działalnością naszej Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” . Podczas tej  że wizyty opowiedzieliśmy  o dziedzictwie kulturowym naszego regionu oraz o projektach jakie udało się  nam zrealizować podczas okresu programowego na lata 2007-2014 . Wizyta realizowana była w ramach projektu: „Lokalne media publiczne i prywatne obwodu mikołajowskiego na rzecz wiarygodnej informacji”.
Realizatorem projektu ze strony polskiej jest Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne z siedzibą w Warszawie, ze strony ukraińskiej organizacja pozarządowa „Ukraine crisis media center” z Kijowa.

dsc_0681 dsc_0683 dsc_0684 dscn3737 dscn3743

Przedsiębiorczość Twoją szansą

Projekt pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą” nr RPLD.08.03.01-10-0187/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej Informacji

Siła biznesu po 50-ce

Z przyjemnością informujemy, że firma Michał Cichoń PRO STUDIO,
realizuje projekt pt. „*Siła biznesu po 50-ce”*, który uzyskał
dofinansowanie na realizację działań aktywizacyjnych osób pozostających
bez pracy z obszaru województwa śląskiego. Wsparcie oferujemy w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 14 osób powyżej 50 roku
życia, bezrobotnych i biernych zawodowo z województwa śląskiego,
zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Uczestnikom projektu oferujemy:

·bezzwrotną dotację na założenie własnej działalności gospodarczej w
wysokości 22 500,00 złotych,

·wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia
własnej działalności gospodarczej oraz warsztaty budowania biznesplanu,

·pomostowe wsparcie finansowe w wysokości 750,00 złotych/miesiąc przez
okres od 6 do 12 miesięcy po założeniu firmy,

·pomostowe wsparcie doradczo-szkoleniowe na okres od 6 do 12 miesięcy,
mające na celu udzielenie pomocy merytorycznej w efektywnym
wykorzystaniu dotacji.

Ponadto oferujemy:

·stypendium szkoleniowe,

·zwrot kosztów dojazdu,

·materiały na zajęcia,

·poczęstunek podczas zajęć.

Oferowana pomoc dla uczestników projektu jest całkowicie *bezpłatna*.
Realizację projektu „Siła biznesu po 50-ce” rozpoczynamy od 01.09.2016 roku.

Informacja o PROJEKCIE

Ulotka SiBa biznesu po 50-ce

Równać Szanse

Celem Programu „Równać Szanse” jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry
start w dorosłe życie. W konkursie o dotacje 8 500 zł na projekty trwające
minimum 6 miesięcy mogą ubiegać się domy kultury i biblioteki, a także
organizacje pozarządowe i nieformalne grupy dorosłych planujące założyć
stowarzyszenie, ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców.

Bliższe informacje na temat programu są dostępne na stronie
http://www.rownacszanse.pl/.