Leader 2014-2020

Podejście LEADER należy do głównego nurtu działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Definiowane jest jako oddolne partnerskie podejście do rozwoju obszarów wiejskich. Główną ideą inicjatywy LEADER jest opracowanie lokalnej strategii rozwoju przez lokalną społeczność wiejską zrzeszoną pod szyldem lokalnej grupy działania oraz realizowanie wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne etc. wykorzystując wiedzę i umiejętności mieszkańców oraz przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Jednym z podstawowych założeń programu jest wzmocnienie decyzyjności sektora niepublicznego w zakresie sposobów i kierunku wykorzystania środków unijnych. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, LEADER to rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), wspierany ze środków EFRROW. Podstawowe reguły RLKS przewidziane są w Umowie Partnerstwa (UP). LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich, przez które (odmiennie niż jest to określone we wspólnych definicjach dla niniejszego programu) rozumieć należy obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000. Jedna lokalna strategia rozwoju (LSR) może być realizowana na obszarze zamieszkanym przez minimum 30 000 mieszkańców z obszarów wiejskich i maksimum 150 000 mieszkańców oraz obejmować będzie obszar przynajmniej 2 gmin, których obszary stanowią (bądź zawierają) obszary wiejskie. W celu uproszczenia procesu monitorowania i zarządzania, choć działanie LEADER realizuje nie tylko cel szczegółowy 6B, całość budżetu działania LEADER została przypisana do tego właśnie celu szczegółowego. W ramach głównego celu szczegółowego 6B wspierane będą operacje mające na celu: - wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, - zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, - dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom, - podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy, - podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji, - rozwój produktów lokalnych, - rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk, - zachowanie dziedzictwa lokalnego, - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, - rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego. Z zakresu dotyczącego zakładania, rozwoju działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji źródeł dochodu wyklucza się: świadczenie usług rolniczych, prowadzenia działalności w zakresie produkcji i przetwórstwa ryb, mięczaków i skorupiaków, prowadzenia działalności, która ze względu na swoją skalę nie będzie mogła być realizowana w ramach LSR np. górnictwo, hutnictwo, transport lotniczy, transport kolejowy. Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.