Program konsultacji społecznych

I etap - opracowanie planu komunikacji między członkami zespołu oraz metod informacji i konsultacji społecznych, Przeanalizowanie i uwzględnienie wyników badań własnych i ewaluacji z okresu 2014-2020.

II etap- wypracowanie podstawowych założeń do nowej LSR, które poddane będą szerokim konsultacjom społecznym. Główne kierunki i cele wypracowane przez grupę roboczą zostaną przedstawiane do konsultacji członkom stowarzyszenia oraz mieszkańcom zainteresowanym realizacją działań skierowanych na rozwój obszarów wiejskich. Procedura taka pozwoli skonfrontować różne spojrzenia i poglądy na temat sytuacji i pożądanych kierunków rozwoju obszaru LGD. Włączenie się mieszkańców w pracę nad nową LSR będzie niezbędne w zakresie podejmowanych działań określających wspólne wartości, problemy, potrzeby i aspiracje. Rolą grupy roboczej będzie zebranie danych, dokonanie diagnozy obszaru i prowadzenie procesu budowy nowej strategii, proponowanie narzędzi i podawanie przykładów sprawdzonych działań, jak również poszukiwanie rozwiązań nowych, ukierunkowanych na innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat oraz partnerstwo przy realizacji LSR zwłaszcza koncepcji „smart willage” gdzie społeczność mieszkająca na wsi będzie wykorzystywała nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia oraz zrównoważonego rozwoju.Wypracowanie modelu: "Społeczność, która na swoim terenie współpracuje i wspólnie decyduje o swoim rozwoju".

Powiat wieluński: Powiat bełchatowski: Powiat radomszczański: Powiat pajęczański:

III etap- odniesienie się do uwag zgłoszonych w trakcie procesu konsultacji, formułowanie wstępnych celów oraz szacowanie wskaźników nowej LSR, uaktualnienie procedur funkcjonowania biura i procedur naboru wniosków, w tym propozycji kryteriów wyboru, identyfikacja grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych , z uwzględnieniem zmian demograficznych starzenia się społeczeństwa i wyludnienia wsi. Uzgodnienie priorytetów, celów i zadań strategicznych rozwoju obszaru osiągane będzie na zasadzie konsensusu. Rozstrzygnięcia w formie głosowania traktowane będą jako ostateczność. Będzie to służyło budowaniu płaszczyzny współpracy partnerskiej podmiotów lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, w konsekwencji prowadząc do wykreowania trwałej koalicji na rzecz rozwoju obszaru działania LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”.