Europeade Namur 2016.

W dniach 20-24 lipiec 2016 roku Zespół Folklorystyczny "Trębaczewianie " przebywał w Belgii na 53. Europeade Namur 2016. Europeada to Europejski Festiwal Miłośników Kultury Ludowej, organizowany corocznie w innym państwie Europy. "Trębaczewianie" wystąpili na scenach festiwalowych czterokrotnie, były to trzy półgodzinne koncerty na scenach plenerowych w Namur oraz występ w wieczornym koncercie chórów w hali Namur Expo przed kilkutysięczną publicznością. W Europeadzie wzięły udział 162 zespoły ze wszystkich krajów europejskich, blisko cztery tysiące wykonawców. Ważnym punktem w Europeadzie jest parada wszystkich zespołów ulicami Namur. Zespół przygotował się solidnie do parady podkreślając symbole Polski i gminy Działoszyn. Wszystkie wydarzenia Europedy są okazją do integracji społeczności ludowej, wzajemnej wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów.  Był to drugi wyjazd na festiwal zagraniczny zespołu w roku 2016. Zespół brał udział w maju na Festiwalu "Tisza" Csongrad - Szeged 2016 na Węgrzech. Belgia - Agata 061 Belgia - Agata 045 Belgia - Agata 067 Belgia - Agata 069 Belgia - Agata 072 Belgia - Agata 086 Belgia - Agata 093 Belgia - Agata 104 Belgia - Agata 109 Belgia - Agata 111 Belgia - Agata 127 Belgia - Agata 130 Belgia - Agata 146

Piknik edukacyjno informacyjno kulturalny pt. „Dożynki Gminne 2016”

Piknik edukacyjno informacyjno kulturalny pt. „Dożynki Gminne 2016”” który odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2016r  na terenie kompleksu sportowo rekreacyjnego nad rzeką Widawką w Szczercowie.   Realizacja Spotkania w formie pikniku ma na celu zainteresowanie jak największej liczby osób informacjami dotyczącymi: dostępności środków w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020,  terminach i sposobie aplikowania, procedurach i kryteriach stosowanych przy ubieganiu się o dofinansowanie i rozpatrywaniu wniosków, a także obowiązkach spoczywających na beneficjentach w związku z przyznaną pomocą. Podczas imprezy oraz w punkcie informacyjno konsultacyjnym rozdawane będą ulotki zawierające opis preferowanych operacji realizujących wdrażanie LSR. Zbierane będą ankiety w których osoby zainteresowane będą mogły przedstawić swoje pomysły, oczekiwania dotyczące wykorzystania środków unijnych a także wyrazić opinie o poziomie realizacji LSR i poziomie udzielonego doradztwa. W ramach Spotkania prezentowany będzie dorobek kulturalny obszaru LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wspieranego środkami unijnymi w ramach perspektywy 2007-2013.     Harmonogram pracy punktu informacyjnego LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” 15.30 – 22,00  Materiały promocyjne Konsultacje indywidualne Ankiety/ arkusz pomysłu Lokalne kryteria wyboru operacji piknik szczerców

Szkolenie z zakresu wdrażania LSR

   Serdecznie zapraszamy

 

mieszkańców obszaru należącego do „Krainy Wielkiego Łuku Warty” w tym, przedsiębiorców i osoby fizyczne zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej, reprezentujące grupy defaworyzowane, opisane w rozdziale III Strategii - Diagnoza - opis obszaru i ludności LSR 2. Opis ludności -  do których zaliczamy: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni o niskich kwalifikacjach, osoby do 25 roku życia.

na Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania pomocy   które odbędzie się dnia 24 sierpnia 2016 r. o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej biura LGD (ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków)    W programie:  
 • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji , które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR”.
 • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez radę LGD (zwłaszcza kryteriów jakościowych) ogłoszenie naborów
 • Procedury naboru wniosków
 • Omówienie wniosków dla potencjalnych beneficjentów
 • szkolenie

TARGI EXPO REAL w MONACHIUM

Targi Expo Real w Monachium stały się najważniejszą platformą biznesu dla międzynarodowego sektora nieruchomości i inwestycji. Na targach wystawiają się firmy, samorządy, organizacje i dostawcy usług zajmujący się rozwojem, finansowaniem, realizacją, marketingiem i użytkowaniem wszelkiego rodzaju nieruchomości. Odwiedzający dowiedzą się o korzyściach wynikających z lokaty kapitału w województwie łódzkim. Obecność na targach ma umożliwić przedstawicielom regionu łódzkiego nawiązanie współpracy gospodarczej z międzynarodowymi inwestorami z kluczowych branż dla rozwoju województwa łódzkiego. Oferta będzie prezentowana w celu pozyskania partnerów z branż: budowlanej, innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa, logistyki, energetyki i odnawialnych źródeł energii oraz informatyki i telekomunikacji. Prezentacja oferty inwestycyjnej ma na celu stały i długotrwały rozwój przedsiębiorstw w szczególności z sektora MŚP, a sam projekt ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności firm z województwa łódzkiego poprzez stworzenie warunków sprzyjających ich internacjonalizacji. Zachęcamy do udziału przedsiębiorców sektora MŚP z województwa łódzkiego prezentujących ofertę inwestycyjną/gospodarczą z branż kluczowych dla rozwoju województwa łódzkiego.

Więcej informacji 

Na dobry początek

Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w 9. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” – do wygrania jest aż 450 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat.  Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.

Więcej Informacji 

Wnioski na wsparcie dla rozwoju lokalnego inicjatywy LEADER

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z- otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)- otwórz

3) Biznesplan (wersja 1z)

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 1z)

5) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 1z)

6) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 1z) - otwórz

7)    Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 1z- otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 1z - otwórz

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) - otwórz

10) Narzędzia pomocnicze:

 • Wyliczanie momentu bazowego (.excel) - wersja 1z

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z) - otwórz 3) Biznesplan (wersja 1z)

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 1z) 5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 1z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 1z - otwórz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) - otwórz

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z) - otwórz 3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 1z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 1z - otwórz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) - otwórz

Sukces we własnej firmie

Fundacja "Fundusz Współpracy" jest Realizatorem Projektu "Sukces we własnej firmie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wyłonienie do dofinansowania najlepszych pomysłów na nowy biznes. Projekt zakłada udzielenie ze środków UE dofinansowania w wysokości do 22.700,00 zł na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w wysokości do 1.500,00 zł/miesiąc wypłacanego przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej mogą otrzymać osoby, które: - mają pomysł na założenie własnej firmy na obszarze województwa łódzkiego, - zamieszkują obszar województwa łódzkiego, - nie prowadziły bądź od 12 miesięcy nie prowadzą działalności gospodarczej, - są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i mają powyżej 30 lat bądź - znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy - czyli: mają powyżej 50 lat, bądź są długotrwale bezrobotne albo niepełnosprawne bądź posiadają niskie kwalifikacje. Szczegóły dotyczące realizacji projektu "Sukces we własnej firmie" znajdują się w załączonym do niniejszej wiadomości ogłoszeniu o rekrutacji uczestników do projektu oraz na stronie internetowej www.cofund.org.pl/projekty/sukces-we-wlasnej-firmie lub www.swwf.pl Sukces We Wlasnej Firmie_ogloszenie o rekrutacji