Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) – 19.2_INNE_WŁASNE oraz aneksu do umowy

W związku z wejściem w życie w dniu 21 maja 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 42/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, uprzejmie informuję, że dokumenty niezbędne do zawierania umów (wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami) zostały zamieszczone w chmurze https://cloud.arimr.gov.pl, w katalogu DELEGOWANE SW, w podkatalogu DDD WSPÓLNE, 19.2_Wsparcie (…), folder UMOWY_19.2, 19.2_INNE_WŁASNE, WERSJA_8z.

Pragnę jednocześnie wyjaśnić, iż ze względu na zmienione i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do formularza umowy, jako nowe załączniki dołączone zostały następujące dokumenty:

  • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy;
  • Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej;
  • Załącznik nr 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa;
  • Załącznik nr 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa;
  • Załącznik nr 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Mając na uwadze wprowadzenie do umowy ww. załączników uprzejmie wyjaśniam, iż podobnie jak w przypadku formularza umowy na operacje na podejmowanie działalności gospodarczej, do nowo zawieranych umów nie należy stosować już wzorów pism stanowiących korespondencję w książce procedur KP-611-391-ARiMR/1/z, które odpowiadają ww. załącznikom.

Ponadto do nowego formularza umowy przestaje obowiązywać aneks do umowy zawierający zapisy związane z przepisami dotyczącymi wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stosowne zapisy są już zawarte w nowym formularzu umowy.

Przekazuję także do stosowania wersję elektroniczną wzoru formularza aneksu umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (do wersji 7z i wcześniejszych, o ile SW dostosuje postanowienia aneksu do niższych wersji umów), także z uprzejmą prośbą o jego opublikowanie na stronach internetowych Samorządów Województw oraz o przekazanie stosownej informacji lokalnym grupom działania, z którymi zostały zawarte umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wzór formularza aneksu do umowy został zamieszczony także w chmurze https://cloud.arimr.gov.pl, w katalogu DELEGOWANE SW, w podkatalogu DDD WSPÓLNE, 19.2_Wsparcie (…), folder UMOWY_19.2, 19.2_INNE_WŁASNE, 19.2_ANEKS DO UMOWY_INNE_WŁASNE.

Tym samym, podobnie jak w przypadku nowego formularza umowy, nie będzie miał zastosowania już aneks do umowy zawierający zapisy związane z przepisami dotyczącymi wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stosowne zapisy z ww. aneksu zostały zawarte w aktualnym wzorze formularza aneksu do umowy. Przy czym należy pamiętać, iż niezależnie od zawartego z beneficjentem ww. aneksu „covidowego”, zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia wykonawczego 19.2, Samorząd Województwa winien złożyć beneficjentom ofertę zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2.

Umowa_19.2_inne_wł_wer.8z

Zał. nr 1_ZRF 19.2_inne własne_8z

Zał. nr 2_wyk.działek

Zał. nr 3_kary

Zał. nr 3a_kary

zał. nr 5 IMRB_IPRO 19.2_I_W_8z

zał. nr 6_Oświadcz. o wyraż. zgody_8z

zał. nr 7 Oświadczenie_małż_8z

zał. nr 8 Oświadczenie_współwłascicel_8z

zał. nr 9_Deklaracja małżo_współwł.Oświadcz. o wyraż. zgody_8z

zał. nr 9_Deklaracja małżo_współwł.Oświadcz. o wyraż. zgody_8z

zał. nr 10_RODO_8z

D_Aneks_19.2_Inne - Własne

Przekazanie formularza umowy do stosowania