Warsztat Refleksyjny

Serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztatach Refleksyjnych w dniu 22.01.2020 o godz. 1000 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" (ul. Wieluńska 11,98-320 Osjaków), który poprowadzi Mariusz Wachowicz, aktywny badacz społeczny specjalizujący się w ewaluacji oraz projektach dotyczących satysfakcji, badaniach organizacji oraz badaniach służących budowaniu dokumentów strategicznych, koordynator  międzynarodowych projektów badawczych. Zgodnie z Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017r.) oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, on–goin wprowadzonej do realizacji w LGD jej kulminacyjnym punktem jest przeprowadzenie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest również lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywania zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Raport z warsztatu refleksyjnego będzie podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań - jeśli to będzie konieczne, będzie stanowił wkład do ewaluacji ex-post oraz do przygotowania sprawozdania z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z 2019r. Uprzejmie prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie udziału w warsztatach - do dnia 20 stycznia 2020 r.