Piknik edukacyjno informacyjno kulturalny w Działoszynie

Piknik edukacyjno informacyjno kulturalny pt. „Noc Sobótkowa” który odbędzie się w dniu 25 czerwca 2016r (sobota) w Parku Strażaka w Działoszynie. Realizacja Spotkania w formie pikniku ma na celu zainteresowanie jak największej liczby osób informacjami dotyczącymi: dostępności środków w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020, terminach i sposobie aplikowania, procedurach i kryteriach stosowanych przy ubieganiu się o dofinansowanie i rozpatrywaniu wniosków, a także obowiązkach spoczywających na beneficjentach w związku z przyznaną pomocą. Podczas imprezy oraz w punkcie informacyjno konsultacyjnym rozdawane będą ulotki zawierające opis preferowanych operacji realizujących wdrażanie LSR. Zbierane będą ankiety w których osoby zainteresowane będą mogły przedstawić swoje pomysły, oczekiwania dotyczące wykorzystania środków unijnych a także wyrazić opinie o poziomie realizacji LSR i poziomie udzielonego doradztwa. W ramach Spotkania prezentowany będzie dorobek kulturalny obszaru LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wspieranego środkami unijnymi w ramach perspektywy 2007-2013. Harmonogram pracy punktu informacyjnego LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” 15.30 – 22,00 Materiały promocyjne Konsultacje indywidualne Ankiety/ arkusz pomysłu Lokalne kryteria wyboru operacji Procedury/Harmonogram Naborów   zaproszenie piknik