Ogłoszenie o naborze nr 5/2022/G

Osjaków, 14.11.2022r. Ogłoszenie o naborze nr 5/2022/G

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego.

Termin składania wniosków: od dnia 28.11.2022 do dnia 27.12.2022

Limit dostępnych środków Projektu Grantowego 250 000,00 (62 500,00€)

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ul. Wieluńska 11,  98-313 Osjaków

Godziny przyjmowania wniosków:

- od godz.8.00 do godz. 14.00 od poniedziałku do piątku

Zakres tematyczny grantu:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zadanie:

Infrastruktura lokalna – doposażenie świetlic

Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu (zał. nr 1 do ogłoszenia)

- Cel ogólnyII. Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców.

- Cel szczegółowy - II.1. Rozwój infrastruktury na potrzeby turystyki,  kultury i rekreacji.

- Przedsięwzięcie- a)Budowa, przebudowa, remont i uatrakcyjnienie  obiektów infrastruktury  lokalnej w tym małej architektury, ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunkowanych na innowacje

- Wskaźnik produktu - Liczba wyremontowanych i uatrakcyjnionych świetlic

Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w formie refundacji w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie każdego zadania nie może być wyższe niż 50 tys. zł i nie mniejsze niż 5 tys. zł. Granty wybrane do finansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować i rozliczyć do 30.12.2023

Wypełniony wniosek w generatorze wraz z załącznikami oraz w  2 egzemplarzach papierowych  wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o powierzenie grantu
  • Kryteria wyboru grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium
  • Procedury, wzór umowy o powierzenie grantu oraz wzór sprawozdania z realizacji operacji, wniosek o rozliczenie grantu

znajdują się w siedzibie LGD i na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” www.krainawarty.pl w zakładce nabory. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji wraz z ich uzasadnieniem.

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.krainawarty.pl

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ul. Wieluńska 11, 98-313 Osjaków pod nr tel. 43 842 35 22  lub  email: lgd@krainawarty.pl

Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
Cel ogólny LSR
II.Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców.
Cel(e) szczegółowe LSR
II.1. Rozwój infrastruktury na potrzeby turystyki,  kultury i rekreacji.
Przedsięwzięcia
a)Budowa, przebudowa, remont i uatrakcyjnienie  obiektów infrastruktury  lokalnej w tym małej architektury, ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunkowanych na innowacje
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1 Liczba wyremontowanych i uatrakcyjnionych świetlic  szt 43 33 10 0
GENERATOR WNIOSKU