Program konsultacji społecznych

I etap - opracowanie planu komunikacji między członkami zespołu oraz metod informacji i konsultacji społecznych, Przeanalizowanie i uwzględnienie wyników badań własnych i ewaluacji z okresu 2014-2020.

II etap- wypracowanie podstawowych założeń do nowej LSR, które poddane będą szerokim konsultacjom społecznym. Główne kierunki i cele wypracowane przez grupę roboczą zostaną przedstawiane do konsultacji członkom stowarzyszenia oraz mieszkańcom zainteresowanym realizacją działań skierowanych na rozwój obszarów wiejskich. Procedura taka pozwoli skonfrontować różne spojrzenia i poglądy na temat sytuacji i pożądanych kierunków rozwoju obszaru LGD. Włączenie się mieszkańców w pracę nad nową LSR będzie niezbędne w zakresie podejmowanych działań określających wspólne wartości, problemy, potrzeby i aspiracje. Rolą grupy roboczej będzie zebranie danych, dokonanie diagnozy obszaru i prowadzenie procesu budowy nowej strategii, proponowanie narzędzi i podawanie przykładów sprawdzonych działań, jak również poszukiwanie rozwiązań nowych, ukierunkowanych na innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat oraz partnerstwo przy realizacji LSR zwłaszcza koncepcji „smart willage” gdzie społeczność mieszkająca na wsi będzie wykorzystywała nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia oraz zrównoważonego rozwoju.Wypracowanie modelu: "Społeczność, która na swoim terenie współpracuje i wspólnie decyduje o swoim rozwoju".

Powiat wieluński: Powiat bełchatowski: Powiat radomszczański: Powiat pajęczański:

III etap- odniesienie się do uwag zgłoszonych w trakcie procesu konsultacji, formułowanie wstępnych celów oraz szacowanie wskaźników nowej LSR, uaktualnienie procedur funkcjonowania biura i procedur naboru wniosków, w tym propozycji kryteriów wyboru, identyfikacja grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych , z uwzględnieniem zmian demograficznych starzenia się społeczeństwa i wyludnienia wsi. Uzgodnienie priorytetów, celów i zadań strategicznych rozwoju obszaru osiągane będzie na zasadzie konsensusu. Rozstrzygnięcia w formie głosowania traktowane będą jako ostateczność. Będzie to służyło budowaniu płaszczyzny współpracy partnerskiej podmiotów lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, w konsekwencji prowadząc do wykreowania trwałej koalicji na rzecz rozwoju obszaru działania LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”.

Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Wielkiego Łuku Warty na lata 2023-2027 w ramach PROW