Warsztat Refleksyjny

Uprzejmie zapraszamy do udziału w kolejnym warsztacie refleksyjnym na temat realizacji LSR i działalności LGD, realizowanym zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Warsztat odbędzie się w Biurze LGD przy ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków,  dnia 06.02.2021r. w godz. od 10:00 do 15:00

Program warsztatu:
 1. Wprowadzenie do dyskusji
 1. Realizacja finansowa i rzeczowa LSR – stan na koniec 2022 roku i plan na kolejne lata
- w odniesieniu do wdrażania LSR - w odniesieniu do działań aktywizacyjnych i planu komunikacji,
 1. Prezentacja aktualnych danych statystycznych dot. obszaru LGD,
 2. Podsumowanie seminariów, które odbyły się w każdej z gmin LGD, prezentacja zebranych opinii i wniosków,
 1. Dyskusja cz. I
 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 1. Przerwa kawowa
 2. Dyskusja cz. II
 1. b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 2. c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 3. d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 4. e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
 5. Przerwa kawowa
 6. Dyskusja cz. III
 7. f) Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 8. g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno - promocyjnych, doradczych)?
 9. h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
 10. i) Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;
 11. j) Sposób wykorzystania rekomendacji.
 12. Podsumowanie spotkania rekomendacje dla LGD.