100 tys. zł. premii dla młodych rolników

Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Jest to wsparcie finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. Termin i warunki otrzymania takiej pomocy podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR 27 marca w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i na portalu Agencji.

Więcej informacji

Informacja o możliwości składania wniosków

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie od dnia 18.04.2017r. do dnia 08.05.2017r ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:
  • Podejmowanie działalności gospodarczej
  • Rozwój działalności gospodarczej
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Wszelkie informacje odnośnie naborów znajdują się w zakładce Wdrażanie LSR  

Dni Przyjazni Polsko Wegierskiej

LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty" wyruszyła promować nasz obszar w Piotrkowie Trybunalskim na Międzynarodowych targach Przyjaźni Polsko-Węgierskiej który odbył się w dniach 23-25 marca 2017. Przez trzy dni odwiedzający targi mieli okazję poznać wiele wyjątkowych smaków i pobawić się przy muzyce zespołów ludowych z Polski i Węgier. Nasz obszar promowały stowarzyszenia oraz firmy takie jak :Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Pątnowie, firma Dros z Drobnic, Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych w Ruśca, KGW w Obrowie.                  

XXV DNI MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn informuje, iż podczas XXV Dni Miasta i Gminy Działoszyn w dniach 29-30 lipca 2017 r. wystąpią zespoły: Ampera, Strachy na Lachy, Perfect, Tabu, Dżem, After Party. Szczegółowy program niebawem pojawi się na stronie Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn www.dzialoszyn.pl

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.       Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wzory powyższych dokumentów dostępne są do pobrania na Portalu Ogłoszeń ARiMR w dziale "Wzory dokumentów". Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych jest możliwe bez konieczności logowania.

Szkolenie z zakresu wdrażania LSR

Serdecznie zapraszamy

mieszkańców obszaru należącego do „Krainy Wielkiego Łuku Warty” w tym, przedsiębiorców i osoby fizyczne zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej, reprezentujące grupy defaworyzowane, opisane w rozdziale III Strategii - Diagnoza - opis obszaru i ludności LSR 2. Opis ludności - do których zaliczamy: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni o niskich kwalifikacjach, osoby do 25 roku życia. na Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania pomocy które odbędzie się dnia 31 marca 2017 r. o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej biura LGD (ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków)

W programie:
  •  Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji , które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR”.
  •  Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez radę LGD (zwłaszcza kryteriów jakościowych) ogłoszenie naborów
  • Procedury naboru wniosków
  • Omówienie wniosków dla potencjalnych beneficjentów
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z koordynatorami gminnymi lub z biurem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” (ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków) do dnia 30 marca br. pod nr, telefonu 43 842 35 22 lub 531556629.

Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 – 2020 tylko w trybie konkurencyjnym. Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Portal zostanie udostępniony do 18 marca br., natomiast 30 dni przed planowanym udostępnieniem Portalu, ARiMR opublikuje szczegółowe informacje dotyczące jego lokalizacji, obsługi oraz o sposobie nabywania uprawnień niezbędnych do zalogowania się na Portalu. Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy / dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców / dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.  

Więcej informacji 

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – nabór wniosków rozpoczyna się już w marcu

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.  

Więcej Informacji