Zaproszenie na Warsztat Refleksyjny

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje, iż w dniu 07.02.2019 o godz. 930 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Wieluńska 11,98-320 Osjaków) odbędzie się Warsztat Refleksyjny, który poprowadzi Mariusz Wachowicz, aktywny badacz społeczny specjalizujący się w ewaluacji oraz projektach dotyczących satysfakcji, badaniach organizacji oraz badaniach służących budowaniu dokumentów strategicznych, koordynator  międzynarodowych projektów badawczych.

Zgodnie z Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017r.) oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, on–goin wprowadzonej do realizacji w LGD jej kulminacyjnym punktem jest przeprowadzenie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest również lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywania zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań - jeśli to będzie konieczne oraz stanowią wkład do ewaluacji ex-post.

Aby zapewnić pełną reprezentatywność podmiotów we wdrażaniu LSR, efektywną współpracę oraz zwiększyć skuteczność informowania o realizowanej strategii LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” zapraszamy serdecznie przedstawicieli podmiotów, które z racji statutów i działalności  wspierają rozwój obszarów wiejskich tj.: Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, Ochotnicze Straży Pożarne oraz potencjalnych beneficjentów.