Zachowanie dziedzictwa lokalnego

2017-04-03
 1. Termin składania wniosków:
od dnia 18.04.2017r. do dnia 08.05.2017r od godziny 8:00 do godziny 14:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
 1. Wieluńska 11.98-320 Osjaków
 2. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu:
- 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych; - do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność   gospodarczą - do 100% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów aplikujących do LGD III. Zakres tematyczny:
 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego - (§2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 );
 1. warunki udzielenia wsparcia:
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto - zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, do siedziby Stowarzyszenia wskazanym w pkt.I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Załączniki dodatkowe:
 1. Dokumenty potwierdzające, że inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji.
 2. Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada: - doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub - zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub - jeżeli jest osoba fizyczną, kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, lub - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
 3. Uzasadnienie kryteriów wyboru operacji.
 4. Inne dokumenty pomocnicze, które pozwolą na poprawną ocenę wniosku.
 
 1. Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie internetowej www.krainawarty.pl.
Suma punktów z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 25 pkt.
 1. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi:
Zachowanie dziedzictwa lokalnego 563 000. zł. VII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie Samorządu Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl,   www.arimr.gov.pl oraz  LGD”Kraina Wielkiego Łuku Warty ” www.krainawarty.pl LGD’„Kraina Wielkiego Łuku Warty””zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ul. Wieluńska 11.98-320 Osjaków od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00, telefon (43) 842 35 22, email:lgd@krainawarty.pl Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.krainawarty.pl Procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.krainawarty.pl Ważna informacja W przypadku operacji, które uzyskały taką samą punktacje o kolejności umieszczenia wniosku na liście wniosków wybranych do finansowania decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do biura w ramach konkursu. Załączniki Formularz wniosku o przyznanie pomocy Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) obowiązuje od 18 stycznia 2017 r. Formularz wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 24 luty 2017