Podpisanie umowy z Zarządem Województwa Łódzkiego

W dniu 5 czerwca 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: „Organizacja 9 imprez: kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych promujących Krainę Wielkiego Łuku Warty”.

W ramach operacji zostanę zrealizowane następujące zadania:
  1. "Integracja przez zabawę - Festyn rodzinny Gminno - Parafialny"
  2. Festyn rodzinno - sportowy
  3. Piknik Długoszowy
  4. Jarmark Tradycji
  5. Na żołnierską nutę - w 100 - tu lecie odzyskania niepodległości
  6. "Jak się dawniej nosiło..." - impreza promująca tradycje muzyczne i stroje ludowe oraz obszar Krainy Wielkiego Łuku Warty organizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Mierzycach
  7. „Wierzchlas na starej fotografii” – przypomnienie historii Wierzchlasa podczas imprezy promującej wśród mieszkańców Krainy Wielkiego Łuku Warty wydanie albumu historycznego przez OSP Wierzchlas
  8. Noc Kupały - organizacja imprezy kulturalno - promocyjnej
  9. Zorganizowanie Festynu Rodzinnego w Niwiskach Górnych

Operacja ma na celu zorganizowanie  9 imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych promujących Krainę Wielkiego Łuku Warty w okresie do końca grudnia 2018 roku.

Całkowita wartość wszystkich zadań wynosi 262 906,00  zł, kwota wsparcia 262 906,00  zł.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.