Piknik edukacyjno-informacyjno-kulturalny w Kiełczygłowie

W minioną niedziele w Kiełczygłowie  odbył się pierwszy  piknik edukacyjno-informacyjno-kulturalny w 2017 roku który miał na celu zainteresowanie jak największej liczby osób informacjami dotyczącymi: dostępności środków w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020, terminach i sposobie aplikowania, procedurach i kryteriach stosowanych przy ubieganiu się o dofinansowanie i rozpatrywaniu wniosków, a także obowiązkach spoczywających na beneficjentach w związku z przyznaną pomocą. Podczas Pikniku prezentowany był  dorobek kulturalny obszaru Lokalna Grupa Działania  „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wspieranego środkami unijnymi w ramach perspektywy 2007-2013. Jest to II edycja tego typu spotkań z potencjalnymi beneficjentami z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty"