Ogłoszenie o naborze nr 6/2019/G

Osjaków, 21.06.2019 r

Ogłoszenie o naborze nr 6/2019/G

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego

Termin składania wniosków: od dnia08.07.2019 do dnia 06.08.2019

Limit dostępnych środków Projektu Grantowego –  100 675 zł

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

  1. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków

Godziny przyjmowania wniosków:

- od godz.8.00 do godz. 14.00 od poniedziałku do piątku

Zakres tematyczny grantu:

Promowania obszaru objętego LSR,  w tym produktów lub usług lokalnych

Zadanie:

Promocja obszaru - imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe promujące Krainę Wielkiego Łuku Warty

Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu (zał. nr 1 do ogłoszenia)

- Cel ogólnyII. Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców.

- Cel szczegółowy - II.3. Budowa i promocja kulturalnej i rekreacyjnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty

- Wskaźnik produktu - Liczba imprez promocyjno-kulturowych

Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w formie refundacji w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie każdego zadania nie może być wyższe niż 50 tys. zł i nie mniejsze niż 5 tys. zł.

Granty wybrane do finansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować i rozliczyć do 30.06.2021

Wypełniony wniosek w generatorze wraz z załącznikami oraz w  2 egzemplarzach papierowych  wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o powierzenie grantu
  • Kryteria wyboru grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium
  • Procedury, wzór umowy o powierzenie grantu oraz wzór sprawozdania z realizacji operacji, wniosek o rozliczenie grantu

znajdują się w siedzibie LGD i na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” WWW.krainawarty.pl w zakładce nabory. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji wraz z ich uzasadnieniem.

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie WWW.krainawarty.pl

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ul. Wieluńska 11, 98-313 Osjaków pod nr tel. 43 842 35 22  lub  email: lgd@krainawarty.pl

Załącznik nr 1

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

 

Cel ogólny LSR
II.Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców.
Cel(e) szczegółowe LSR
II.3. Budowa i promocja kulturalnej i rekreacyjnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty
Przedsięwzięcia
a) Imprezy kulturalne rekreacyjne i sportowe promujące Krainę Wielkiego Łuku Warty
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1  Liczba imprez promocyjno-kulturowych  szt 27 24 3  0
2
3

GENERATOR WNIOSKU