Ogłoszenie o naborze nr 5/2017/G-2/2018 – nabór dodatkowy

Osjaków, 26.11. 2018

Ogłoszenie o naborze nr 5/2017/G-2/2018 – nabór dodatkowy Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego

Termin składania wniosków: od dnia 04.12.2018 do dnia 17.12.2018

Limit dostępnych środków Projektu Grantowego: 46 774, 00 zł

 Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, ul. Wieluńska 11, 98-313 Osjaków

 Godziny przyjmowania wniosków:  od godz.8.00 do godz. 14.00 od poniedziałku do piątku

 Zakres tematyczny grantu: Projekty grantowe infrastruktura lokalna – sportowo - rekreacyjna w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego w tym przez podnoszenie  wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Zadanie: W ramach zadania naboru konkursowego będzie: zagospodarowanie miejsca przestrzeni publicznej poprzez  usytuowanie obiektów z infrastrukturą sportowo- rekreacyjną.

 Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu (zał. nr 1 do ogłoszenia)

- Cel ogólnyII. Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców.

- Cel szczegółowy - II.1. Rozwój infrastruktury na potrzeby turystyki,  kultury i rekreacji.

- Wskaźnik produktu - a)Budowa, przebudowa, remont i uatrakcyjnienie  obiektów infrastruktury  lokalnej w tym małej architektury, ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunkowanych na innowacje

Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w formie refundacji w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie każdego zadania nie może być wyższe niż 50 tys. zł i nie mniejsze niż 5 tys. zł.

Granty wybrane do finansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować i rozliczyć do 31.06.2019

Wypełniony wniosek w generatorze wraz z załącznikami oraz w  2 egzemplarzach papierowych  wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o powierzenie grantu
  • Kryteria wyboru grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium
  • Procedury, wzór umowy o powierzenie grantu oraz wzór sprawozdania z realizacji operacji, wniosek o rozliczenie grantu

znajdują się w siedzibie LGD i na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” www.krainawarty.pl w zakładce nabory.

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.krainawarty.pl

 Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ul. Wieluńska 11, 98-313 Osjaków pod nr tel. 43 842 35 22  lub  email: lgd@krainawarty.pl

Załącznik nr 1

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR
II.Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców.
Cel(e) szczegółowe LSR
II.1. Rozwój infrastruktury na potrzeby turystyki,  kultury i rekreacji.
Przedsięwzięcia
a)Budowa, przebudowa, remont i uatrakcyjnienie  obiektów infrastruktury  lokalnej w tym małej architektury, ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunkowanych na innowacje
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1 Liczba nowych i zmodernizowanych obiektów infrastruktury  lokalnej  szt 74  12 6 56
2            
3            
         
GENERATOR WNIOSKU