Ogłoszenie o naborze nr 1/2021/G

Osjaków,10.11.2020r. Ogłoszenie o naborze nr 1/2021/G

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego

Termin składania wniosków:od dnia 21.12.2020 do dnia 15.01.2021 Limit dostępnych środków Projektu Grantowego 108 768,58 Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”ul. Wieluńska 11,  98-313 Osjaków

Godziny przyjmowania wniosków: - od godz.8.00 do godz. 14.00 od poniedziałku do piątku

Zakres tematyczny grantu: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Zadanie: Promocja obszaru - wsparcie i doposażenie  organizacji w tym zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzyszeń

Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu(zał. nr 1 do ogłoszenia)

- Cel ogólnyII.Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców.

- Cel szczegółowy - II.3. Budowa i promocja kulturalnej i rekreacyjnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Wart,  - Przedsięwzięcie a) Wsparcie i prezentacje zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzyszeń

- Wskaźnik produktu –Liczba organizacji które otrzymały wsparcie

Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w formie refundacji w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie każdego zadania nie może być wyższe niż 50 tys. zł i nie mniejsze niż 5 tys. zł.

Granty wybrane do finansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować i rozliczyć do30.12.2021

Wypełniony wniosek w generatorze wraz z załącznikami oraz w  2 egzemplarzach papierowych  wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
  • wzór formularza wniosku o powierzenie grantu
  • Kryteria wyboru grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium
  • Procedury, wzór umowy o powierzenie grantu oraz wzór sprawozdania z realizacji operacji, wniosek o rozliczenie grantu
znajdują się w siedzibie LGD i na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” www.krainawarty.pl w zakładce nabory.Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji wraz z ich uzasadnieniem. Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.krainawarty.pl  Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ul. Wieluńska 11, 98-313 Osjakówpod nr tel. 43 842 35 22  lub  email: lgd@krainawarty.pl Załącznik nr 1

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR
II.Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców.
Cel(e) szczegółowe LSR
II.3. Budowa i promocja kulturalnej i rekreacyjnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty
Przedsięwzięcia
a)Wsparcie i prezentacje zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzyszeń
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1 Liczba organizacji które otrzymały wsparcie  szt 21 18 3 0
  GENERATOR WNIOSKU