Ogłoszenie o naborze nr 3/2021/G

Osjaków,10.11.2020r.

Ogłoszenie o naborze nr 3/2021/G

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego

Termin składania wniosków:od dnia 21.12.2020 do dnia 15.01.2021 Limit dostępnych środków Projektu Grantowego 82 025,50 Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”ul. Wieluńska 11,  98-313 Osjaków Godziny przyjmowania wniosków: - od godz.8.00 do godz. 14.00 od poniedziałku do piątku Zakres tematyczny grantu: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zadanie: Infrastruktura lokalna – mała architektura

Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu(zał. nr 1 do ogłoszenia)

- Cel ogólnyII.Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców.

- Cel szczegółowy - II.1. Rozwój infrastruktury na potrzeby turystyki,  kultury i rekreacji.

- Przedsięwzięcie-a)Budowa, przebudowa, remont i uatrakcyjnienie  obiektów infrastruktury  lokalnej w tym małej architektury, ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunkowanych na innowacje

- Wskaźnik produktu -Liczba nowych i zmodernizowanych obiektów infrastruktury  lokalnejGrantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w formie refundacji w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie każdego zadania nie może być wyższe niż 50 tys. zł i nie mniejsze niż 5 tys. zł.

Granty wybrane do finansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować i rozliczyć do30.12.2021

Wypełniony wniosek w generatorze wraz z załącznikami oraz w  2 egzemplarzach papierowych  wnioskodawcaskładabezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o powierzenie grantu
  • Kryteria wyboru grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium
  • Procedury, wzór umowy o powierzenie grantu oraz wzór sprawozdania z realizacji operacji, wniosek o rozliczenie grantu

znajdują się w siedzibie LGD i na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” www.krainawarty.pl w zakładce nabory.Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji wraz z ich uzasadnieniem.

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.krainawarty.pl

 Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ul. Wieluńska 11, 98-313 Osjakówpod nr tel. 43 842 35 22  lub  email: lgd@krainawarty.pl

Załącznik nr 1

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR
II.Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców.
Cel(e) szczegółowe LSR
II.1. Rozwój infrastruktury na potrzeby turystyki,  kultury i rekreacji.
Przedsięwzięcia
a)Budowa, przebudowa, remont i uatrakcyjnienie  obiektów infrastruktury  lokalnej w tym małej architektury, ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunkowanych na innowacje
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1 Liczba nowych i zmodernizowanych obiektów infrastruktury  lokalnej  szt 84 76 2 0
  GENERATOR WNIOSKU