Ogłoszenie o naborze nr 2/2020 – Zachowanie dziedzictwa

Osjaków, 27.01.2020r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2020

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków:

od dnia 28.02.2020 r. do dnia 27.03.2020 r od godziny 8:00 do godziny 14:00

w siedzibie Biura LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, ul. Wieluńska 11.98-320 Osjaków

 1. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu:

-  do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych;

- do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność   gospodarczą

- do 100% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów aplikujących do LGD

III. Zakres tematyczny:

 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego - (§2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(ze zmianami: Dz.U.2017 poz. 772,1588 );

 1. warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (ze zmianami: Dz.U.2017 poz.772, 1588), a ponadto

- zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, do siedziby LGD wskazanym w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Załączniki dodatkowe:

 1. Dokumenty potwierdzające, że inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji.
 2. Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada: - doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub - zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub - jeżeli jest osoba fizyczną, kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
 3. Uzasadnienie kryteriów wyboru operacji.
 4. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej
 5. Inne dokumenty pomocnicze, które pozwolą na poprawną ocenę wniosku
 1. Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie internetowej www.krainawarty.pl.

Suma punktów z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 25 pkt.

 1. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego 291 609,00 zł.

VII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt

umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie Samorządu Województwa

Łódzkiego www.lodzkie.pl,   www.arimr.gov.pl oraz  LGD ”Kraina Wielkiego Łuku Warty ” www.krainawarty.pl

LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ul. Wieluńska 11.98-320 Osjaków od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00, telefon (43) 842 35 22, email:lgd@krainawarty.pl

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.krainawarty.pl

Procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.krainawarty.pl

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki w zakresie:  „Zachowanie  dziedzictwa”.  
Cel ogólny LSR
Rozwój inicjatyw  lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców
Cel(e) szczegółowe LSR
Ochrona obiektów dziedzictwa lokalnego i środowiska
Przedsięwzięcia
Renowacja i udostępnienia turystyczne różnego rodzaju obiektów dziedzictwa lokalnego
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1 Liczba odrestaurowanych obiektów szt 10 5 5  0