Podsumowanie zrealizowanego projektu współpracy 4 partnerskich LGD: LGD „Ziemia Wieluńsko – Sieradzka”, LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, LGD „Podkowa”, „LGD– Przymierze Jeziorsko” pn.: „SPORT” Siłownie Punktem Obszaru Rekreacji Turystycznej

Projekt Współpracy  o nazwie „SPORT – Siłownie Punktem Obszaru Rekreacji Turystycznej” zrealizowany w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,  poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

Lokalna Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wraz z trzema partnerami tj:, Lokalną Grupą Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”., Lokalną Grupą Działania „Podkowa” i Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” zrealizowało projekt współpracy pod nazwą „Siłownie Punktem Obszaru Rekreacji Turystycznej” - akronim „SPORT”. W ramach realizacji projektu powstało 37 punktów (siłowni plenerowych) wyposażonych w tzw. małą infrastrukturę rekreacyjną do uprawiania aktywnego wypoczynku. Na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” powstało 10 takich punktów w następujących miejscowościach: Brąszewice, Niemierzyn, Sieniec, Wróblew, Złoczew, Chotów, Naramice, Smardzew, Gozdy i Łagiewniki. Natomiast na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” powstało 18 siłowni plenerowych w miejscowościach: Pajęczno, Grębień, Rusiec, Rząśnia, Radoszewice, Zamoście-Kolonia, Piekary, Szczerców, Toporów, Kałduny, Działoszyn, Huta, Łękińsko, Ścichawa, Kamyk, Brudzice, Dworszowice Kościelne i Drobnice. Z kolei na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” powstało 5 siłowni plenerowych w miejscowościach: Swędzieniejewice, Kazimierzew, Poddębice, Szadkowice-Ogrodzim i Czechy, a na obszarze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” powstały 4 siłownie plenerowe w następujących miejscowościach: Pęczniew, Burzenin, Stoczki i Cielce. Punkty aktywnego wypoczynku składają się z kilku urządzeń, na których będzie mogło jednocześnie trenować kilka osób. W każdym z punktów zainstalowano tablicę z regulaminem oraz informacją o finansowaniu projektu że środków unijnych wraz z umieszczonym QR kodem. Każdy z partnerów realizuje zadania proporcjonalnie do posiadanych budżetów w ramach PROW na lata 2014-2020, w tym po jednym zadaniu uzupełniającym, tj. Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” zakupi i wykona usługę fotograficzną pokazującą walory turystyczne obszarów wszystkich partnerów projektu; Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” zorganizowało konferencję promocyjno-podsumowującą Lokalna Grupa Działania „Podkowa” wykonała smycze promocyjne, a Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” zleciło wykonanie usługi polegającej na stworzeniu QR kodów przypisanych do wirtualnej mapy dzięki, której będzie można sprawdzić lokalizację wszystkich 37 punktów aktywnego wypoczynku, obejrzeć zdjęcia i sprawdzić dojazd. Projekt ma na celu poprawę jakości życia, aktywizacje mieszkańców, podniesienie atrakcyjności obszaru objętego projektem współpracy oraz rozwój współpracy między podmiotami będącymi LGD i skierowany jest do następujących grup docelowych: mieszkańcy (w tym grupy defaworyzowane) oraz turyści. Wartością dodaną projektu współpracy jest możliwość realizacji zadania na tak dużą skalę, a przez to stworzenie wspólnej oferty turystyczno-rekreacyjno-sportowej o dużym zasięgu rozpoznawalności wraz z elementami innowacyjnymi zwiększającej świadomość społeczną na temat zdrowego i aktywnego trybu życia. Realizacja projektu „SPORT” nie generuje przychodów tzn. będzie miała charakter niekomercyjny i ogólnodostępny. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2020 roku.