II Edycja pikniku edukacyjnego 

W minioną niedzielę w Szczercowie  odbył się drugi  piknik edukacyjno-informacyjno-kulturalny  który miał na celu zainteresowanie jak największej liczby osób informacjami dotyczącymi: dostępności środków w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020, terminach i sposobie aplikowania, procedurach i kryteriach stosowanych przy ubieganiu się o dofinansowanie i rozpatrywaniu wniosków, a także obowiązkach spoczywających na beneficjentach w związku z przyznaną pomocą. Podczas Pikniku prezentowany był  dorobek kulturalny obszaru LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wspieranego środkami unijnymi w ramach perspektywy 2007-2013.

Europeade Namur 2016.

W dniach 20-24 lipiec 2016 roku Zespół Folklorystyczny "Trębaczewianie " przebywał w Belgii na 53. Europeade Namur 2016. Europeada to Europejski Festiwal Miłośników Kultury Ludowej, organizowany corocznie w innym państwie Europy. "Trębaczewianie" wystąpili na scenach festiwalowych czterokrotnie, były to trzy półgodzinne koncerty na scenach plenerowych w Namur oraz występ w wieczornym koncercie chórów w hali Namur Expo przed kilkutysięczną publicznością. W Europeadzie wzięły udział 162 zespoły ze wszystkich krajów europejskich, blisko cztery tysiące wykonawców. Ważnym punktem w Europeadzie jest parada wszystkich zespołów ulicami Namur. Zespół przygotował się solidnie do parady podkreślając symbole Polski i gminy Działoszyn. Wszystkie wydarzenia Europedy są okazją do integracji społeczności ludowej, wzajemnej wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów.  Był to drugi wyjazd na festiwal zagraniczny zespołu w roku 2016. Zespół brał udział w maju na Festiwalu "Tisza" Csongrad - Szeged 2016 na Węgrzech. Belgia - Agata 061 Belgia - Agata 045 Belgia - Agata 067 Belgia - Agata 069 Belgia - Agata 072 Belgia - Agata 086 Belgia - Agata 093 Belgia - Agata 104 Belgia - Agata 109 Belgia - Agata 111 Belgia - Agata 127 Belgia - Agata 130 Belgia - Agata 146

Piknik edukacyjno informacyjno kulturalny pt. „Dożynki Gminne 2016”

Piknik edukacyjno informacyjno kulturalny pt. „Dożynki Gminne 2016”” który odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2016r  na terenie kompleksu sportowo rekreacyjnego nad rzeką Widawką w Szczercowie.   Realizacja Spotkania w formie pikniku ma na celu zainteresowanie jak największej liczby osób informacjami dotyczącymi: dostępności środków w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020,  terminach i sposobie aplikowania, procedurach i kryteriach stosowanych przy ubieganiu się o dofinansowanie i rozpatrywaniu wniosków, a także obowiązkach spoczywających na beneficjentach w związku z przyznaną pomocą. Podczas imprezy oraz w punkcie informacyjno konsultacyjnym rozdawane będą ulotki zawierające opis preferowanych operacji realizujących wdrażanie LSR. Zbierane będą ankiety w których osoby zainteresowane będą mogły przedstawić swoje pomysły, oczekiwania dotyczące wykorzystania środków unijnych a także wyrazić opinie o poziomie realizacji LSR i poziomie udzielonego doradztwa. W ramach Spotkania prezentowany będzie dorobek kulturalny obszaru LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wspieranego środkami unijnymi w ramach perspektywy 2007-2013.     Harmonogram pracy punktu informacyjnego LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” 15.30 – 22,00  Materiały promocyjne Konsultacje indywidualne Ankiety/ arkusz pomysłu Lokalne kryteria wyboru operacji piknik szczerców

Szkolenie z zakresu wdrażania LSR

   Serdecznie zapraszamy

 

mieszkańców obszaru należącego do „Krainy Wielkiego Łuku Warty” w tym, przedsiębiorców i osoby fizyczne zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej, reprezentujące grupy defaworyzowane, opisane w rozdziale III Strategii - Diagnoza - opis obszaru i ludności LSR 2. Opis ludności -  do których zaliczamy: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni o niskich kwalifikacjach, osoby do 25 roku życia.

na Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania pomocy   które odbędzie się dnia 24 sierpnia 2016 r. o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej biura LGD (ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków)    W programie:  
  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji , które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR”.
  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez radę LGD (zwłaszcza kryteriów jakościowych) ogłoszenie naborów
  • Procedury naboru wniosków
  • Omówienie wniosków dla potencjalnych beneficjentów
  • szkolenie