Szkolenie z zakresu wdrażania LSR

   Serdecznie zapraszamy

 

mieszkańców obszaru należącego do „Krainy Wielkiego Łuku Warty” w tym, przedsiębiorców i osoby fizyczne zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej, reprezentujące grupy defaworyzowane, opisane w rozdziale III Strategii - Diagnoza - opis obszaru i ludności LSR 2. Opis ludności -  do których zaliczamy: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni o niskich kwalifikacjach, osoby do 25 roku życia.

na Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania pomocy   które odbędzie się dnia 24 sierpnia 2016 r. o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej biura LGD (ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków)    W programie:  
  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji , które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR”.
  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez radę LGD (zwłaszcza kryteriów jakościowych) ogłoszenie naborów
  • Procedury naboru wniosków
  • Omówienie wniosków dla potencjalnych beneficjentów
  • szkolenie